Wedstrijdreglement

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd die CAAAP organiseert voor het project HanGare.

Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van CAAAP.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

HanGare is een vastgoedproject van projectontwikkelaar CAAAP, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 94.

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen deelnemen aan de wedstrijd van HanGare met uitzondering van medewerkers en onderaannemers van de Artes Group en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat CAAAP ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,...) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan CAAAP voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door de schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

3.2. De wedstrijd loopt van 21 maart 2018 tem 21 april 2018.

3.3. De winnaar wordt bekendgemaakt op de facebookpagina van HanGare

facebook.com/Hangaredeinze

 

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.2. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat CAAAP de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.3. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.4. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

 

5. Aansprakelijkheid van CAAAP

5.1. CAAAP is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. CAAAP is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 CAAAP is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is CAAAP niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan CAAAP niet aansprakelijk worden gesteld.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege CAAAP.

5.5 Indien CAAAP. genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan CAAAP. hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 CAAAP is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. CAAAP kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreƫerde verwachtingen.

5.7 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van CAAAP in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de CAAAP in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de voornaamste verplichtingen onder de wedstijd.

 

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens die CAAAP over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van HanGare/CAAAP alsook andere online-kanalen en in geschreven pers.  Zij gaan er ook mee akkoord dat CAAAP hen kan filmen voor een videoreportage over de wedstrijd.

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. CAAAP houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt CAAAP zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van CAAAP uit te sluiten.

CAAAP behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door CAAAP geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met CAAAP of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan de wedstrijden van CAAAP aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die CAAAP in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan CAAAP dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Hangare.be en kan daar desgewenst worden afgedrukt.